Home - Leveringsvoorwaarden
AANBIEDINGEN

Leveringsvoorwaarden

        

Algemene leveringsvoorwaarden van BenaLed BV

Gevestigd Turfschipper 54 te Wateringen

Ingeschreven bij KvK te Den Haag onder nr    56341822

februari 2013

Hierin te noemen BenaLed

 

1.     Algemeen
1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij BenaLed zaken verkoopt.
1.2 BenaLed wijst uitdrukkelijk toepasselijkheid van andersluidende algemene (inkoop)voorwaarden van de hand.
1.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.
1.4 Onder "Koper" wordt verstaan iedere rechtspersoon die met BenaLed in contact treedt, die overeenkomst(en) (van opdracht, koop of anderszins) met BenaLed sluit, die één of meerdere producten wenst te kopen of koopt van BenaLed en aan wie BenaLed de producten ter beschikking heeft gesteld op grond van levering onder eigendomsvoorbehoud.

 

2.     Aanbiedingen en prijzen
2.1 Offertes van BenaLed zijn vrijblijvend en tenzij anders vermeld gedurende 30 dagen van kracht.
2.2 Vermelding door BenaLed van prijzen in brochures of op internet is steeds onder voorbehoud van prijswijzigingen.
2.3 Alle prijzen zijn exclusief BTW en vervoerskosten, tenzij anders is aangegeven.
2.4 BenaLed heeft het recht verhoging van de brutoprijzen door de leverancier of verhoging van andere kostprijsverhogende factoren (invoerrechten, wisselkoers, belasting e.d.) door te berekenen aan koper.
2.5 Type en zetfouten zijn te allen tijde voorbehouden.

 

3.     Levering
3.1 Leveringstijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Slechts indien BenaLed zich uitdrukkelijk en op schrift heeft verbonden aan een bepaalde levertijd en BenaLed zelfs na schriftelijke sommatie binnen een termijn van één week met levering in gebreke blijft, is BenaLed aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding en wel met inachtneming van het onder 9 bepaalde.
3.2 Alle leveringen hebben plaats af magazijn BenaLed, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.3 Indien BenaLed voor vervoer van de zaken zorgdraagt naar plaats van aflevering, geldt het volgende:
a. de zaken worden in beginsel afgeleverd op de plaats waar het bedrijf van koper gevestigd is en op de gebruikelijke werktijden;
b. manco’s en transportschade dient koper direct bij aflevering aan de vervoerder te melden;
c. BenaLed heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de zaken éénmaal aan de koper aan te bieden;
d. het risico van de zaken gaat over op koper op het moment dat de zaken zijn gelost.
3.4 Koper is gehouden direct bij aflevering de zaken te controleren.

 

4.     Overmacht
4.1 BenaLed is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, indien BenaLed op grond van overmacht haar verplichtingen tijdelijk of blijvend niet kan nakomen.
4.2 Onder overmacht worden alle omstandigheden verstaan die redelijkerwijs niet door BenaLed kunnen worden beïnvloed. Hieronder is uitdrukkelijk begrepen het door derden niet (tijdig) leveren aan BenaLed, tenzij koper kan aantonen dat BenaLed terzake een belangrijk verwijt treft.

 

5.      Eigendomsvoorbehoud
5.1 BenaLed behoudt zich de eigendommen van de afgeleverde zaken voor totdat koper volledig heeft voldaan aan al zijn huidige en toekomstige verplichtingen jegens BenaLed in de zin van art. 92 Boek 3 van het Nieuw B.W.
5.2 BenaLed is gerechtigd om, indien de koper met de nakoming van de betalingsverplichting in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert danwel naar het oordeel van BenaLed betaling van de openstaande facturen onzeker is, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde nog bij de koper aanwezige goederen terug te nemen. De koper is verplicht in voorkomend geval de beslagleggende deurwaarder en de curator in zijn faillissement onverwijld van het eigendomsvoorbehoud van BenaLed op de geleverde zaken in kennis te stellen.
5.3 Het is de koper niet toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en feitelijk af te leveren.
5.4 De koper verleent middels acceptatie van deze algemene leveringsvoorwaarden reeds nu onherroepelijk machtiging aan BenaLed om de terreinen en gebouwen van koper te betreden teneinde de geleverde zaken terug te kunnen nemen, onverminderd het recht van BenaLed op vergoeding van de door BenaLed geleden schade.

 

6.     Betalingen
6.1 Alle betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is aangegeven.
6.2 Koper is gehouden de factuur direct op juistheid te controleren. Vier weken na factuurdatum wordt de factuur geacht door koper te zijn goedgekeurd.
6.3 Koper is niet gerechtigd tot verrekening.
6.4 Na het verstrijken van de betalingstermijn is koper over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
6.5 Bij levering op afroep is BenaLed gerechtigd een voorschot van koper te verlangen, danwel bij voorbaat 70% van de prijs te factureren.
6.6 Koper dient BenaLed alle kosten te vergoeden die BenaLed intern en extern maakt om buiten of in rechte betaling van de factuur te verkrijgen. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,--, dit alles te vermeerderen met BTW.
6.7 Koper is gehouden aan BenaLed zekerheid van betaling te bieden in de vorm en op het moment dat BenaLed dat verlangt.
6.8 Bij niet betaling van enig factuur van BenaLed op de vervaldatum, zijn onmiddellijk alle bedragen krachtens enig andere factuur opeisbaar.

 

7.     Reclames
7.1 Indien koper meent dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst, dient koper dat binnen 8 dagen na de dag van aflevering schriftelijk aan BenaLed mede te delen. Gebreken waarvan koper kan aantonen dat deze niet binnen 8 dagen ontdekt konden worden, dienen uiterlijk 8 dagen nadat zij redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan BenaLed te worden medegedeeld.
7.2 Na het verstrijken van deze reclametermijn vervalt ieder recht van koper.
7.3 Koper is alleen na schriftelijke toestemming van BenaLed gerechtigd de goederen waarover bij reclameert, terug te zenden. Koper dient deze dan franco op te sturen of met een retourbon aan de door BenaLed ingeschakelde chauffeur mee te geven.
7.4 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de koper niet op.

 

8.      Garantie
8.1 BenaLed verleent op de door haar geleverde zaken alleen garantie indien en voor zover deze BenaLed door haar leveranciers wordt verleend.
8.2 Indien koper een beroep wenst te doen op garantie, zal hij het gestelde onder 7.1 in acht moeten nemen en geldt de vervaltermijn van 7.2.
8.3 Er bestaat nimmer recht op garantie, indien koper BenaLed nog enig betaling verschuldigd is of koper veranderingen aan het geleverde verricht of door anderen laat verrichten. BenaLed zal een garantieaanspraak aanmelden bij haar leverancier en koper informeren zodra deze standpunt heeft ingenomen. BenaLed is eerst gehouden tot het crediteren van het factuurbedrag aan koper danwel het leveren van vervangende zaken zodra de leverancier BenaLed de garantie heeft verleend, tenzij koper kan aantonen dat BenaLed nalatig is in het aanspreken van haar leverancier.

 

9.     Aansprakelijkheid
9.1 De aansprakelijkheid van BenaLed is in alle gevallen beperkt tot de onder 8 opgenomen garantieregeling.
9.2 Een eventuele verdergaande schadevergoedingsplicht van BenaLed is steeds beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft.
9.3 Alle aanspraken op schadevergoeding vervallen één jaar na de dag waarop de geleverde zaak, waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft, aan koper is gefactureerd.
9.4 Koper vrijwaart BenaLed voor alle aanspraken van derden op garantie en/of schadevergoeding.
9.5 Deze aansprakelijkheidsregeling geldt niet indien en voor zover deze in strijd is met regels van dwingend recht.

 

10.  Adviezen en tekeningen
10.1 Adviezen worden door BenaLed naar beste weten gegeven. Het betreft hier extra service van BenaLed als groothandel. Iedere aansprakelijkheid van bijvoorbeeld inhoud, juistheid, volledigheid daarvan is uitgesloten.
10.2 Door BenaLed verstrekte tekeningen, schema’s en afbeeldingen dienen slechts ter verduidelijking en blijven eigendom van BenaLed. Het is niet toegestaan deze te kopiëren, anders dan voor intern gebruik of aan derden ter beschikking te stellen. Voor fouten in en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen, schema’s en gegevens omtrent afmetingen, vermogens e.d., welke voorkomen in brochures, aanbiedingen, website, orderbevestigingen en facturen is BenaLed niet aansprakelijk.

 

11.   Verpakking, pallets, haspels
11.1 Verpakkingen, pallets, haspels e.d. blijven te allen tijde eigendom van BenaLed.
11.2 Koper is gehouden deze verpakkingen e.d. binnen 30 dagen na levering aan BenaLed onbeschadigd te retourneren, bij gebreke waarvan BenaLed gerechtigd is koper de kosten in rekening te brengen.

 

12.  Ontbinding
12.1 Indien koper één van zijn verplichtingen jegens BenaLed niet nakomt, indien hij in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of indien op één van zijn goederen beslag wordt gelegd, heeft BenaLed het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen door het enkel aangrijpen van deze omstandigheid, zonder dat daartoe ingebrekestelling vereist is.
12.2 Na ontbinding, onder meer op grond van 12.1, is BenaLed gerechtigd de geleverde zaken, zonodig na demonteren, terug te nemen en koper zal hiertoe alle medewerking verlenen. Verder is BenaLed alsdan gerechtigd tot volledige schadevergoeding.

 

13.  Geschillen en toepasselijk recht
13.1 Op de overeenkomst en deze algemene verkoopvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Slechts de voor Wateringen bevoegde Nederlandse rechter is bevoegd tot beslechting van geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Wateringen.

 

14. Opzichttermijn

      14.1 Nadat de artikelen geleverd zijn, heeft men een zichttermijn van 14 dagen. Indien U niet akkoord gaat met de geleverde kwaliteit kunt  U de door ons geleverde artikelen binnen 14 dagen retour sturen.

      14.2 Na ontvangst wordt de retourzending gecontroleerd. Na akkoord bevinding zal de door U gedane betaling teruggestort worden.

      14.3 De artikelen moeten echter wel in de originele en onbeschadigde verpakking retour gestuurd worden.

      14.4 Beschadigde artikelen worden niet retour genomen

 

15. Transportkosten

      15.1 De door ons berekende transportkosten zijn gebaseerd op            leveringen in Nederland

      15.2 Voor levering buiten Nederland gelden andere tarieven

 

 

 

 

                                                           

Terug